Digitalizace_podstranka_03.png Digitalizace_podstranka_05.png Digitalizace_podstranka_06.png  

Školení pro kronikáře

Teorie a praxe kronikářské práce 2014

 

Nově pojaté semináře, pořádané neziskovým občanským Sdružením kronikářů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SKČMS) ve spolupráci s příslušnými archivy, muzei a městy.

 

Odborný program:

  1. České kronikářství jako pokračování tisícileté tradice (nástin historie, kronika a kronikář v současné společnosti, kronikářovo postavení ve vztahu k obci a občanům, odborná průprava, kronikářovo „občanství“) 

  2. Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb. a související legislativa (archivní zákon č. 499/2004 Sb., zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. atd.), formální náležitosti postavení kronikáře (výhody a slabiny, obec hledá kronikáře, financování tvorby kroniky) 

  3. Kronikář v archivu a muzeu (pokračující vzdělávání) 

  4. Spolupráce kronikářů v rámci regionu (kronikář a dějiny obce a regionu, současná regionalistika – historická vlastivěda) 

  5. Kronikářská kuchařka – praktické zkušenosti kronikáře (informační zdroje, obsah vs. forma, počítač vs. ruční psaní, město vs. malá obec, ideální struktura, problémy digitalizace, archiv kroniky, funkce příloh, práce s pamětníky, média, regionální tisk, komunikace s občany, studenty a badateli) 

  6. Kronikář a archiv, muzeum – praktické ukázky z archivu – pouze v Praze a Ostravě

 

 

Termíny konání v regionech:

 

Brno – středa 21. května 2014 - pořádáno ve spolupráci s MZA v Brně

Variabilní symbol 022014

MZA v Brně, Palachovo nám. 1, Brno

Doprava: http://www.mza.cz/kde-nas-najdete

 

Olomouc - čtvrtek 22. května 2014 - pořádáno ve spolupráci se SOkA Olomouc

Variabilní symbol 032014

SOkA Olomouc, U Husova Sboru 10, Olomouc – tramvaj 2 nebo 7

Kde nás najdete

 

Ostrava - pátek 23. května 2014 - pořádáno ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava, Archivem města Ostravy

Variabilní symbol 042014

Archiv města Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz

Doprava: http://amo.ostrava.cz/cs/kde-nas-najdete

 

Praha - čtvrtek 29. května 2014 - pořádáno ve spolupráci se SOA Praha

Variabilní symbol 052014

SOA Praha, Archivní 4/2257, Praha 4 – metro C – Opatov - autobus 136 a 213 nebo Chodov - autobus 115, metro B – Smíchovské nádraží - autobus 125, výstupní stanice Chodovec

Kde nás najdete

 

Časový harmonogram:

9.00 - 15.30 hod. (prezence od 8.30)

V Praze je budově bufet s občerstvením, v ostatních lokalitách do 200m v okolí.

 

Lektorský sbor:

Mgr. Andrea HOLASOVÁ – Národní památkový ústav v Praze, dříve kronikářka Městské části Praha 6

PhDr. Vladimíra HRADECKÁ - vedoucí odd. využívání archiválií, SOA Praha

Mgr. Martin JUŘICA - Archiv města Ostravy, kronikář města

 

Vložné:

Převodem: 600,- Kč

Člen SKČMS převodem: 400,- Kč

Při platbě na místě v hotovosti se vložné zvyšuje o 100,- Kč !

Bankovní spojení: účet č.: 234494461/0300

Variabilní symbol zvolte podle Vámi vybraného termínu konání akce.

SKČMS není plátcem DPH.

Přihlášky posílejte na email skcms@volny.cz s uvedením jména účastníka, termínu a fakturačních a kontaktních údajů.

Po připsání platby na náš účet, event. při prezenci obdrží dotyčný fakturu nebo hotovostní daňový doklad.

Všechny přihlášky budou nejpozději den předem potvrzeny emailem.

 

Doporučená literatura:

J. Bartoň: O kronikách obcí (SEKURKON 2009 - 3. doplněné vydání) cena 110,- Kč

(k dispozici v omezeném množství pouze na výše uvedených seminářích)

 

Opakování semináře pro pokročilé kronikáře s tématikou orální historie, paleografie, digitalizace aj. připravujeme na červen 2014.

 

Více informací na tel.: 603 305 935
E-mail: skcms@volny.cz